FANDOM


Menu ch3Menu ch4Menu archives

Za drugim razem... cóż... To zrobiło ze mnie anioła!
 
— Upadła Alice, Rozdział 3


Upadła Alice - główna antagonistka w Rozdziale 3 i 4. Jest humanoidalną hybrydą Alice Angel i Susie Campbell.

Wędrujący Bendy - ikona Pojawienia

Bendy and the Ink Machine:

Rozdział 3: Wzloty i Upadki

Upadła Alice występuje jako główna antagonistka. Obiecuje Henry`emu, że pomoże mu wydostać się ze studia, pod warunkiem, że wykona dla niej kilka przysług. Jednak kiedy Henry spełnia swoją część umowy, Upadła Alice nie dotrzymuje słowa i powoduje awarię windy, w której znajduje się protagonista razem z Borisem. Porywa sojusznika Henry`ego, a jego samego zostawia, myśląc, że nie żyje.

Rozdział 4: Wielkie Piękności

Upadła Alice po raz kolejny zajmuje główną rolę. Tym razem Henry próbuje odbić od niej Borisa, jednak kiedy przychodzi na miejsce, okazuje się, że jest już za późno. Po walce z Borisem Tyranem, z której Henry wychodzi zwycięsko, Upadła Alice wpada w szał z powodu utraty Borisa Tyrana. Postanawia własnoręcznie uśmiercić Henry`ego, jednak udaremnia jej to Allison Angel, która przebija ją swoim mieczem.

TheMeatly - ikona Wygląd

Upadła Alice jest humanoidalną wersją Alice z kilkoma różnicami. Nosi czarną sukienkę sięgającą jej do kolan, przy której ma białą kokardę. Na jej torsie można zobaczyć część nie użytego fartucha oraz czarne rękawiczki i muszkę Alice. Z głowy wyrastają rogi oraz aureola, która wydaje być się wrośnięta w głowę. Posiada ciemne włosy sięgające do barków.

Projektor - ikona Cytaty

Rozdział 3: Wzloty i Upadki

Oryginał:

I`M ALICE ANGEL!

Tłumaczenie:

JESTEM ALICE ANGEL!

Oryginał:

I see you there. A new fly in my endless web. Come along now. Let`s see if you`re worthy to walk with angels.

Tłumaczenie:

Widzę cię. Nową muchę w mojej niekończącej się sieci. Ruszaj dalej. Sprawdzimy, czy jesteś godny iść razem z aniołami.

Oryginał:

You`re so interesting... so different. I have to say I`m a instant fan. Looks like you`ve got a date with an angel! Come to me now. Level Nine. Just follow the screams.

Tłumaczenie:

Jesteś taki interesujący... taki inny. Muszę przyznać, że już od razu stałam się twoją fanką. Wygląda na to, że będziesz mieć randkę z aniołem! Wpadnij do mnie. Poziom 9. Wystraczy, że będziesz podążać za krzykami.

Oryginał:

Come on, step out of your cage. There`s a whole twisted world out here.

Tłumaczenie:

No dalej, wyjdź ze swojej klatki. Tu zaczyna się pokręcony świat.

Oryginał:

Look around. It took so many of them to make me so beautiful. Anything less than perfect was lefit behind. I had to do it. She made me.

Tłumaczenie:

Rozejrzyj się wokół. Tyle z nich trzeba było poświęcić, by uczynić mnie taką piękną. Wszystko, co nie zaliczało się do perfekcji zostało porzucone. Musiałam to zrobić. Zmusiła mnie.

Oryginał:

Hm. Now we come to the question... Do I kill you? ...Do I tear you apart to my heart`s delight? The choises of the beautiful are unbearable. How`s a girl to choose? Take this little freak for instance! He crawled in here... trailing his tainted ink to my dorr! It could have touched me! It could have pulled me back! Do you know what`s like? Living in the dark puddles? It`s a buzzing, screaming well of voices! Bits of your mind, summing... like... like a fisch in a bowl! The first time I was born hrom it`s inky womb, I was wiggling, pussing, shapeless slug. The second time... well... It made me an angel! I will not let the demon touch me again. I`m so close now. So... almost perfect. Yes, I will spare you. For now. Better yet... I`ll even let you ascend and leave this place. If you will do a few eensey weensey little favors for me first. Return to the lift my little errand boy. We have work to do!

Tłumaczenie:

Hm. Teraz musimy sobie zadać to pytanie... Zabić cię? ...Rozszarpać cię na strzępy ku rozkoszy mego serca? Wybory pięknej są nie do zniesiena. Jak czuje się dziewczyna, która dokonuje wyboru? Weź na przykład tego małego potwora! Przyczołgał się tu... ciągnąc swój skażony tusz do moich drzwi! Mogłam tego dotknąć! Mogłam zostać tam z powrotem wciągnięta! Wiesz, jak to jest? Żyć w ciemnych kałużach? To jak szemrząca, krzycząca studnia głosów! Fragmenty twojego umysłu płynące... jak... jak ryba w kuli! Kiedy przyszłam na świat z tego atramentowego łona, byłam obślizgłym, bezkształtnym ślimakiem. Za drugim razem... cóż... To zrobiło ze mnie anioła! Nie pozwolę demonowi znów się dotknąć. Teraz jestem tak blisko. Tak... niemal doskonała. Tak, oszczędzę cię. Na razie. Jeszcze lepiej... pozwolę ci nawet wznieść się w górę i opuścić to miejsce. Jeżeli najpierw zrobisz dla mnie kilka tyci tycich, maleńkich przysług. Wracaj do windy, mój mały chłopcze na posyłki. Mamy robotę do zrobienia!

Oryginał:

My machines are hungry! Gather me some spare parts!

Tłumaczenie:

Moje maszyny są głodne! Pozbieraj mi parę zapasowych części!

Oryginał:

There are so few rules to our world now. So little truths. But there is one rule we all know and respect down here. Beware the Ink Demon. Stay out in the open for too long and he will find you. For if you see him, you`d better hide. If you don`t, well, I enjoyed our date. Now, let us begin the work.

Tłumaczenie:

W naszym świecie jest tak wiele regół. Takich małych prawd. Ale jest jedna zasada, którą tu na dole każdy zna i przestrzega. Strzeż się Atramentowego Demona. Zostań zbyt długo na otwartej przestrzeni a on cię znajdzie. Jeżeli go zobaczysz, lepiej, żebyś się schował. Jeżeli tego nie zrobisz, cóż, podobała mi się nasza randka. Teraz pozwól, że zaczniemy pracę.

Oryginał:

Have you met him? The Ink Demon? They say he hears everything. Every creak of the floor. Every rustle of paper. I wouldn`t run so fast if I were you. You never know what will draw him in.

Tłumaczenie:

Czy kiedykolwiek go spotkałeś? Demona Tuszu? Mówią, że wszystko słyszy. Każde skrzypnięcie podłogi. Każdy szelest papieru. Nie biegłabym tak szybko gdybym była tobą. nigdy nie wiesz, co go przyciągnie.

Oryginał:

Ah, that schould be plenty. Return them to me. And try not to die on the way back.

Tłumaczenie:

Ach, tyle powinno wystarczyć. Przynieś je do mnie. I spróbuj nie zginąć w drodze powrotnej.

Oryginał:

Sammy said I had talent. He was always a good liar. Still, he was once a very handsome man.

Tłumaczenie:

Sammy powiedział, że miałam talent. Zawsze był dobrym kłamcą. Mimo to i tak kiedyś był bardzo przystojnym mężczyzną.

Oryginał:

Have you seen them? The swollen ones! They`re just stuffed full of extra thick ink. It makes me sick! And yet... it`s perfect thing for kepping myself together. If you`re going to catch them, you`re going to have to learn to move very quietly. Come back to my door. I`ll have something that you`ll need.

Tłumaczenie:

Czy widziałeś ich? Opuchłych! Są wprost wypchani nadzwyczajnie gęstym tuszem. To doprowadza mnie do szału! A poza tym... to jest świetny sposób na utrzymanie samej siebie w całości. Jeżeli zamierzasz ich złapać, musisz nauczyć się bezgłośnego chodzenia. Wróć pod moje drzwi. Mam coś, czego będziesz potrzebować.

Oryginał:

How sickening! Makes my skin crawl! But the task is done. Bring me back my equipment, plese.

Tłumaczenie:

Co za obrzydlistwo! Sprawia, że moja skóra się ciągnie! Ale zadanie zostało wykonane. Przynieś mi moją strzykawkę z powrotem, proszę.

Oryginał:

Once upon a time, there was an angel. And she was beautiful. And loved by all. She was perfect. No matter what Joey says.

Tłumaczenie:

Pewnego razu była sobie anielica. I była piękna. I wszyscy ją kochali. Była doskonała. Nie ważne, co mówił Joey.

Oryginał:

I`ll make this simple. Look for valve panels. Turn the little wheels. Then bring me their power scores. Please don`t make me regret sparing you. I can always change my mind.

Tłumaczenie:

Powiem krótko. Spójrz na panele zaworów. Pokręć małymi kółkami. A wtedy przynieś mi ich rdzenie mocy. Proszę, nie każ mi żałować, że cię oszczędziłam. Zawsze mogę zmienić moje zdanie.

Oryginał:

There was a time people knew my name. „It`s Alice Angel!” They`d say. Feels like so long ago. But those days can come back. Dreams come true, Susie. Dreams come true.

Tłumaczenie:

Były czasy, gdy ludzie znali moje imię. „To jest Alice Angel!” Mówili. Czuję, jakby to było dawno temu. Ale te dni mogą powrócić. Marzenia się spełniają, Susie. Marzenia się spełniają.

Oryginał:

You see those grinning demons? Let`s remove them, shall we? I`ve got just the tool to make this even more enjoyable.

Tłumaczenie:

Widzisz te szczerzące się demony? Weźmy się ich pozbądźmy, co ty na to? Mam akurat przedmiot, który sprawi, że to będzie jeszcze zabawniejsze.

Oryginał:

Ah, now that was fun! Oh! But I forgot to mention... ...he hates it when I do that. I would hide if I were you.

Tłumaczenie:

Ach, teraz to była zabawa! Och! Ale zapomniałam wspomnieć... ...on nienawidzi, gdy to robię. Schowałabym się, gdybym była tobą.

Oryginał:

The disgusting wretches heve wandered my halls, have been left unchecked! They`re trying to drag me back to the darkness! Don`t let them take your angel! Purge them one by one! Smasch them into puddles! Kill them!

Tłumaczenie:

Te obrzydliwe łajdaki przywlokły się do moich sal bez przejścia kontroli! Próbują mnie wciągnąć z powrotem w ciemność! Nie pozwól im zabrać twojego anioła! Sprzątnij ich, jednego po drugim! Zmiażdż ich na kałużę! Zabij ich!

Oryginał:

So quite. Like a welcoming grave. I like the silence, don`t you?

Tłumaczenie:

Tak cicho. Jak w przytulnym grobie. Lubię ciszę, a ty?

Oryginał:

I hate leaving work unfinisched! Fortunately, I have you to pick up the pices. But you`ll have to go even deeper. Down, down, down into the abyss. Take the lift down. Say hello to an old friend. Sending you a little present. A little firepower. Take good care of it. It belonged to someone very spcecial.

Tłumaczenie:

Nienawidzę zostawiać robotę nieskończoną! Na szczęście, mam ciebie do zebrania części. Ale będziesz musiał zejść głębiej niż kiedykolwiek. W dół, w dół, w dół, aż do czeluści. Zjedź na dół windą. Przywitaj się ze starym przyjacielem. Przesyłam ci mały prezent. Małą cząstkę ognia. Opiekuj się tym dobrze. Należał do kogoś bardzo ważnego.

Uwaga! Jeżeli Henry`emu uda się zdobyć Tommy Gun, poniższy cytat się nie pojawi!

Oryginał:

Oops. I forgot. It`s a little hard to get a hold of. Oh well. Better luck next time.

Tłumaczenie:

Ups. Zapomniałam. To jest troszeczkę trudne w utrzymaniu. No cóż. Powodzenia następnym razem.

Tłumaczenie:

Shhhh... there he is. The Projectionist. Skulking in the darkness. You be sure to stay out of his light, if you don`t want trouble. Just bring me back the pieces I need.

Oryginał:

Cii... on tu jest. Projektator. Czający się w ciemności. Jeżeli nie chcesz kłopotów, trzymaj się z daleka od jego światła. Po prostu przynieś mi części, których potrzebuję.

Oryginał:

Tell me. Were they still writhing in your hands? Bring them to me now! I don`t like to wait.

Tłumaczenie:

Powiedz mi. Czy wciąż jeszcze pulsowały w twoich dłoniach? Teraz je do mnie przynieś! Nie lubię czekać.

Oryginał:

It seems we`ve reached the end of my todo list, of my little errand boy. I hope you enjoyed our time together. I`ll always treasure it. Return to the lift. It's time to go home.

Tłumaczenie:

Wygląda na to, że doszliśmy do końca mojej listy rzeczy do zrobienia, mój mały chłopcze na posyłki. Mam nadzieję, że podobał ci się nasz wspólnie spędzony czas. Zawsze będę to miło wspominać. Wracaj do windy. Czas wracać do domu.

Oryginał:

Have you ever wondered what Heaven is like? I like to dream that it`s quite beautiful. A soft valley of green grass, blanketed by a warm sun. I don`t think I`ll ever get to see it. Are you ready to ascend, my little errand boy? The heavens are waiting. (cries and laught) Did you really think I`d let you steal from me?! Did you really think I`d just let you go?! No, Henry! I know who you are! And I know why you`re here! And you will no stop what needs to be done! Now come down and bring me back my Boris! It`s the most perfect Boris I`ve ever seen and I want it! I need it. I need it`s insides so i can be beautiful again! Don`t you understand? Dont`you get it?! Give him to me!! Or, better yet, I`ll take him! Once... you`re... dead!!

Tłumaczenie:

Czy kiedykolwiek się zastanawiałeś, jak wygląda Niebo? Lubię wyobrażać sobie, że jest całkowicie piękne. Łagodna dolina pełna zielonej trawy, oświecona ciepłym słońcem. Nie wydaje mi się, że kiedykolwiek je zobaczę. Czy jesteś gotowy by wznieść się w górę, mój mały chłopcze na posyłki? Niebiosa czekają. (płacz i śmiech) Naprawdę myślałeś, że pozwolę ci mnie okradać?! Byłeś pewien, że po prostu dam ci odejść?! Nie, Henry! Ja wiem, kim jesteś! I wiem, po coś tu przyszedł! I nie powstrzymasz tego, co ma się stać! A teraz wróć na dół i oddaj mi Borisa! To najbardziej perfekcyjny Boris, jakiego kiedykolwiek widziałam i chcę go mieć! Potrzebuję go. Potrzebuję jego wnętrza, żeby znów być piękna! Nie rozumiesz? Nie załapałeś?! Oddaj mi go!! Albo, jeszcze lepiej, sama go sobie wezmę! Kiedy... ty... zginiesz!!

Rozdział 4: Wielkie Piękności

Oryginał:

I see you there, my little errrand boy. Your angel is always watching. What is it that keeps you going? Is it the thrill of the hunt? The thirst for your freedom? Or perhaps... You`re just looking for little friendly wolf... Better hurry errand boy. Boris is having trouble staying in one piece.

Tłumaczenie:

Widzę cię tutaj, mój mały chłopcze na posyłki. Twój anioł zawsze obserwuje. Co sprawia, że wciąż idziesz dalej? Czy to jest żądza przygód? Pragnienie wolności? A może... Po prostu szukasz małego, przyjaznego wilka... Lepiej się pospiesz chłopcze na posyłki. Boris ma problem z utrzymaniem się w jednym kawałku.

Oryginał:

Tell me, are you having fun? I`m sure Boris doesn`t mind waiting for his rescue party.

Tłumaczenie:

Powiedz mi, czy dobrze się bawisz? Jestem pewna, że Boris nie ma nic przeciwko czekaniu na swoją ekipę ratunkową.

Oryginał:

And now, the ride truly begins, Henry. Come in, and pretend it`a all just a bad dream. It`a a funny thing. How so much can fall apart so fast. We never really had control at the studio. Either you in someone`s pocket, or you were puttting someone into yours. I just wanted what was promised to me. I just wanted to be beautiful! Surely you can understand that. Henry... Why are you there? We`re all dying to find out. Do you just terror of the drop into hell? Because if that`s the case... Hang on tight. I`ve got a suprise...

Tłumaczenie:

A teraz zaczęła się prawdziwa jazda, Henry. Idź dalej, i wmawiaj sobie, że to wszystko jest tylko złym snem. Zabawna rzecz. Jak wielu może tak szybko się rozpaść. Tak naprawdę nigdy nie mieliśmy kontroli nad studiem. Nie ważne, czy komuś się podlegało, czy to ktoś podlegał tobie. Ja tylko chciałam tego, co zostało mi obiecane. Ja tylko chciałam być piękna! Pewnie potrafisz to zrozumieć. Henry... Dlaczego tu jesteś? Wszyscy umieramy z ciekawości. Bawi cię spadanie do piekła? Bo jeżeli to jest powód... Trzymaj się mocno. Przygotowałam niespodziankę...

Oryginał:

Ha ha ha! Meet the new and improved Boris! I took what I wanted, and in return, I gave him so much more! And this time, there`s no Ink Demon, no escape. Boris, tear him apart! Leave nothing!

Tłumaczenie:

Ha ha ha! Poznaj nowego i ulepszonego Borisa! Wzięłam, co chciałam, i w zapłacie, dałam mu znacznie więcej! I tym razem nie ma Demona Tuszu, nie ma ucieczki. Boris, rozedrzyj go na strzępy! Niczego nie zostaw!

Oryginał:

No!!! No! No! No!... Why can`t you ever just die?!

Tłumaczenie:

Nie!!! Nie! Nie! Nie!.... Dlaczego nie możesz po prostu zginąć?!

Borys - ikona Ciekawostki

ButchersGangPoster Galeria

BendyCH4 Galeria dla tego artykułu znajduje się na oddzielnej stronie.
Upadła Alice - Galeria
Postacie
Kreskówki
BendyBoris The WolfAlice AngelCharleyBarleyEdgar
Ludzie
Joey DrewHenry SteinWally FranksThomas ConnorSammy LawrenceJack FainSusie CampbellNorman PolkShawn FlynnAllison PendleGrant CohenLindaBertrum PiedmontLacie Benton
Atramentowi
Atramentowe Trio: Ink Bendy/BestiaUpadła AliceBoris Tyran

Poszukiwacze: PoszukiwaczOpuchły PoszukiwaczOpuchły JackPoszukiwacz GórnikWielki PoszukiwaczGigantyczny PoszukiwaczPoszukiwacz Sammy
Gang Rzeźników: RurarzWędkarzMłotkarz
Pozostali: BorisSammyProjektatorBertrumStraceńcyTomAllison AngelŁapaGrant

Niezaklasyfikowani
TheMeatly (Easter Egg)"Zabłąkany" BendyAnimatronik Bendy'ego
Niekanoniczni
Bendy in the Nightmare Run: Ubert GumaPuszkarz z MakazłomuKufer MackowiczZofer Tuszkiewicz

Hello Bendy: Sąsiad