FANDOM


Menu ch1Menu ch2Menu ch3Menu ch4

Może z odpowiednio silną wiarą, jesteś w stanie nawet oszukać śmierć
 
— Joey Drew, rozdział 3


Joey Drew - właściciel wytwórni kreskówek Sillyvision, która mieści się w Joey Drew Studios. Producent kreskówek o przygodach Bendy`ego, reżyser ogólny animacji i dźwięku. Kontrolował jakość produktów Niebiańskich Zabawek oraz budowę Krainy Bendy`ego. Napisał książkę pod tytułem "Iluzja Życia" oraz nagrał dwie wiadomości na kasetę, które można znaleźć w Joey Drew Studios.

Maska Bendy'ego Osobowość

Joey stwarza pozory dobrodusznej osoby pełnej ciepła i serdeczności. Swoich pracowników nazywa kumplami i mówi do nich używając ksywek oraz zdrobnień. W swoich „publicznych” przemowach szczególną uwagę zwraca na piękno marzeń oraz potęgę wiary. Stwierdza, że w każdym człowieku drzemie ogromy potencjał i zdolność do osiągania nieosiągalnego. Marzenia traktuje jak klucz, początek czegoś wielkiego. Zapewnia, że niezachwiana wiara i wytrwałe dążenie do celu, pozwala sprostać każdemu wyzwaniu i pokonać każdą przeszkodę, zmieniając w rzeczywistość to, co dla innych wydaje się zwykłym absurdem i głupotą. Ci jednak, którzy lepiej znają Joey'go, wiedzą, że za fasadą uśmiechów i miłych słówek kryje się oszust i pozorant. Cechuje go samolubność i nieuczciwość, Henry stwierdza, że praca z nim polegała na "dawaniu i nie otrzymywaniu niczego w zamian". Szczególnie niepoprawnie postępuje, przypisując sobie zasługi Bertruma. Podejmując decyzje, nie liczy się z opinią innych, rzadko informuje o swoich zamierzeniach. Nierozważny i rozrzutny, wciąż porzuca kolejne projekty na rzecz nowych. Jest bardzo wymagającym pracodawcą i chce, aby wszystko było zapięte na ostatni guzik. Perfekcjonizm Joey'go zwłaszcza irytuje Shawna, który nie widzi potrzeby, by wszystkie uśmiechy zabawek były idealnie równe. Właściciel Sillyvision często zachowuje się nietaktownie, publicznie ośmieszając Bertruma, wzorując się na postaci diabła przy tworzeniu głównego bohatera, czy też wybierając cmentarz jako miejsce zdarzeń kreskówki "Piknik na Cmentarzu". Mnogość dziwnych zachowań i zwyczajów nie pozwala pracownikom traktować go poważnie. Mówi o konieczności uspokojania bóstw, tworzy własne sanktuarium i lokalizuje w studiu maszynę produkującą ogromne ilości tuszu. Joey nie należy do osób godnych zaufania. Każde jego działanie może mieć niejasny, ukryty cel, niekoniecznie korzystny dla innych. Susie przyłapuje go nawet na tym, jak chodzi w kółko po zamkniętym pokoju i na głos układa względem niej jakieś plany. W liście do Henry'ego podpisuje się jako "jego najlepszy kumpel", lecz ponieważ sam Henry w Rozdziale 1 nazywa go swoim starym przyjacielem, można uznać, że rzeczywiście mają (a przynajmniej mieli) stosunkowo przyjazne relacje. Joey doskonale zdaje sobie sprawę z swojego zakłamania. Wymyślanie kolejnych oracji o marzeniach nie przynosi mu żadnej radości, a nawet sprawia, że sobą gardzi.

Wędrujący Bendy - ikona Pojawienia

Bendy and the Ink Machine

Rozdział 1: Ruchome Obrazki

Już na samym początku gry protagonista otrzymuje list nadany przez Joey'go. Później Henry podczas swoich krótkich monologów, zwraca się bezpośrednio do Joey'go. Mówi o nim także Wally w swoim nagraniu na kasetę.

Rozdział 2: Stara Piosenka

Chociaż nie można znaleźć żadnej wiadomości autorstwa Joey'go, to jest on wspomniany przez swoich pracowników: Sammy`ego i Normana.

Rozdział 3: Wzloty i Upadki

W Korytarzu Ścieżki Demona znajduje się jego kaseta. Joey zostaje także wspomniany przez Granta, Shawna, Susie, a nawet samego Henry`ego.

Rozdział 4: Wielkie Piękności

W Pokoju Konserwacji można znaleźć kolejną kasetę Joey'go. Poza tym pojawia się w nagraniach Susie i Bertruma.

Rozdział 5: Taśma Końcowa

W studiu można znaleźć aż cztery nagrania głosowe tego samego autora. Dwa w Administracji, jedno w Biurze Joey'go, i jedno w Sali Tronowej. Pod koniec rozgrywki pojawia się też cutscenka, w której Joey odgrywa główną rolę.

Projektor - ikona Cytaty

Rozdział 1, list

Oryginał:

Dear Henry,

It seems like a lifetime since we worked on cartoons together. 30 years really slips away. Doesn`t it? If you`re back in town, come visit the old workschop. Ther`s something I need to schow you.

Your best pal, Joey Drew

Tłumaczenie:
Drogi Henry,

Czuje jakby wieczność minęła gdy wspólnie pracowaliśmy nad kreskówkami. 30 lat naprawdę szybko umyka nieprawdaż? Jeżeli znów będziesz w mieście to koniecznie wpadnij do starego warsztatu. Jest tutaj coś co muszę Ci pokazać.

Twój najlepszy kumpel - Joey Drew

Rozdział 3, nagranie

Oryginał:

There's nothing wrong with dreaming. Wishing for the impossible is just human nature. That's how I got it started. Just a pencil and a dream. We all want everything without even having to lift a finger. They say you just have to believe. Belief can make you succeed. Belief can make you rich. Belief can make you powerful. Why with enough belief, you can even cheat death itself. Now that... is a beautiful, and positively silly thought.
Tłumaczenie:
Nie ma nic złego w posiadaniu marzeń. Życzenie sobie niemożliwego jest po prostu w ludzkiej naturze. Tak właśnie zaczynałem. Z ołówkiem i marzeniem. Chcielibyśmy mieć wszyscy bez kiwnięcia palcem. Mówią, że wystarczy uwierzyć. Wiara może sprawić, że osiągniesz swój sukces. Wiara może sprawić, że będziesz bogaty. Wiara może sprawić, że będziesz wielki. Może z odpowiednio silną wiarą, jesteś w stanie nawet oszukać śmierć. Teraz... to tylko piękna i naiwna myśl.

Rozdział 4

Oryginał:

I believe there's something special in all of us. With true inner strength, you can conquer even your biggest challenges. You just have to believe in yourself and remain honest, motivated, and above all, who you really are. Ok, let's stop it right there. I can only do so many takes of this trash a day. And tell the guys in writing I want more use of the word dreaming in every message. Keep railing on that, get it? Dreaming! Dreaming! Dreaming! People just eat up that kind of slop. Hmm what? It's still on? Well, turn it off, damn it!

Tłumaczenie:

Wierzę, że w nas wszystkich jest coś specjalnego. Z prawdziwą wewnętrzną siłą, możesz sprostać nawet najtrudniejszym wyzwaniom. Musisz tylko wierzyć w siebie i pozostać szczerym, zmotywowanym i będącym ponad wszystkimi, kimś, kim naprawdę jesteś. Dobra, skończmy to. Potrafię tylko produkować te śmieci. I mówić piszącym ludziom, że chcę częściej używać słowa "marzyć" w każdej wiadomości. Trzymaj się tego jak poręczy, załapałes? Marzenia! Marzenia! Marzenia! Ludzie dosłownie się odżywiają brejami takimi typu. Hm, co? To wciąż jest właczone? Dobra, wyłącz to, cholera!

Rozdział 5, harmonogram spotkań

Oryginał:

9:30 Dr. Hackenbush DVM

10:00 Bertrum Piedmont (rescheduled)

10:15 F. Fontaine

11:15 Health & Safety Board Agent

11:30 E. Misner - PP

11:45 Sammy Lawrence

12:00 Joey at lunch!

2:00 Thomas Connor - Gent

2:15 Charles an the Prodigies

2:45 spotkanie M.M. (out of office)

3:30 That Puppet Guy

5:00 Havden - UAC

6:00 Susie Campbell

Tłumaczenie:

9:30 Dr. Hackenbush DVM

10:00 Bertrum Piedmont (spotkanie przełożone)

10:15 F. Fontaine

11:15 Kontrola BHP

11:30 E. Misner - PP

11:45 Sammy Lawrence

12:00 Joey na obiedzie!

14:00 Thomas Connor - Gent

14:15 Charles i te Cudowności

14:45 spotkanie M.M. (poza biurem)

15:30 Tamten Człowiek Kukiełka

17:00 Havden - UAC

18:00 Susie Campbell

Pierwsze nagranie

Oryginał:

A small memo to all administration offices! Rumors have begun to fly that we simply can`t tolerante any longer. The idea that the company is in some of financial difficulity is untrue and a sladerous lie against us. It`s also been know to me that some backrooms incompetents are not trusting in my leaderschip. As a leader, I`m always steering the boat, guiding our destiny. Looking at the big picture. No need for you people to worry about such complicated things. Just do whatever it is you do and just trust your leader... which is me.
Tłumaczenie:
Krótka notka do wszystkich administracji biurowych! Plotki zaczęły się roznosić do tego stopnia, że nie możemy ich dłużej tolerować. Stwierdzenie, że firma znalazła się w trudnej sytuacji finansowej jest nieprawdziwym i obrzydliwym kłamstwem wymierzonym przeciwko nam. Wiadomo mi także, że niektórzy nieumiejętni podwładni nie wierzą w moje przywództwo. Jako kapitan, zawsze trzymam ster statku, prowadzę was ku świetlanej przyszłości. Widzę szeroki horyzont. Nie musicie się przejmować tymi wszystkimi skomplikowanymi sprawami. Wystarczy, że będziecie wypełniać swoje obowiązki i ufać swojemu przywódcy... którym jestem ja.

Drugie nagranie

Oryginał:

Listen Tommy, I know you boys over at Gent are doing your best, but I`m paying for living attractions, not weird abominations! Whatever that grinning thing was I saw wandering around your office, you better keep it locked up tight! I realize it was a first attemp but imagine if the press caught sight of it! Might scare of inventors! And in response to your previous memo: If you claim your failures are because these things are souless, then, damn it, we`ll get them a soul! After all, I own thousands of `em!
Tłumaczenie:
Słuchaj Tommy, wiem, że wy, chłopaki od Gent, robicie wszystko, co w waszej mocy, ale ja płacę za żywe atrakcje, a nie zdziwaczałe paskudztwa! Czymkolwiek była ta szczerząca się rzecz, którą zobaczyłem jak błąkała się po waszym biurze, lepiej trzymajcie to w dobrym zamknięciu! Rozumiem, że to był wasz pierwszy prototyp ale wyobraź sobie, co się stanie, jeżeli zobaczy to prasa! To może odstraszyć inwestorów! A jako w odpowiedzi na waszą poprzednią notkę: Jeżeli twierdzicie, że wasze niepowodzenia są skutkiem bezduszności tych rzeczy, to, walić to, damy im duszę! Mówmy sobie, co chcemy, ale mam ich tysiące!

Trzecie nagranie

Oryginał:

I know how much this part means for you, Susie. Alice means a lot to me too. All my charakters do! In fact, I`let you in an a little secret. I too really belive than my characters are more than just drawings. They`re alive. They`re part of us. And I want people to know them as well as I do. I want people to be able to shake their hand, spend a afternoon with `em. Love them. Susie, I`ll be straight with you. I`m putting together a small project... a little ceremony. It it works, a lot of dreams will come true. And I want you to be a part of it. ...I want you to bring Alice to life once again. What do ya say?
Tłumaczenie:
Wiem, jak wiele znaczyła dla ciebie ta rola, Susie. Alice też dla mnie bardzo wiele znaczy. Wszystkie moje postacie! Właściwie, to zdradzę ci pewien sekret. Zbyt bardzo wierzę w to, że moje postacie są czymś więcej niż tylko rysunkami. One są żywe. One są częścią nas. Chciałbym, żeby ludzie znali je tak dobrze, jak ja. Chciałby, żeby mogli uścisnąć im rękę, spędzić z nimi wieczór. Pokochać je. Susie, będę z tobą szczery. Łączę w całość taki mały projekt... taką małą ceremonię. Jeżeli zadziała, spełni się mnóstwo marzeń. Chciałbym, żebyś była tego częścią. ...Chciałbym, żebyś na nowo przywróciła do życia Alice. Co ty na to?

Czwarte nagranie

Oryginał:

It`s simply awe-inspiring what one can accomplish with their own hands. A lump of clay can turn to meaning... if you strangle it with enought enthusiasm. Look what we`ve built! We created life itself, Henry! Not just on the silver screen, but in the hearts of those who we entertained with our fancy moving pictrures. But... when the tickest stopped selling... when the next big thing come along... ...only the monsters remained... shadows of the past. But you can save them, Henry! You can peel it all away! You see, there`s only one thing Bendy has never know: He was there for his beginning... be he`s never seen: The end.
Tłumaczenie:
To zwyczajnie wzbudza podziw, jak jeden może tak wiele osiągnąć działając na własną rękę. Bryła gliny może nabrać ogromnego znaczenia... jeżeli tylko ją odpowiednio uformujesz. Spójrz, co zbudowaliśmy! Stworzyliśmy życie, Henry! Nie tylko na srebrnym ekranie, ale również w sercach tych, których bawiliśmy naszymi fantazyjnymi ruchomymi obrazkami. Ale... kiedy bilety przestały się sprzedawać... kiedy nadeszła kolejna wielka rzecz... ...pozostały tylko potwory... cienie przeszłości. Ale ty możesz ich ocalić, Henry! Możesz rzucić to wszystko w niepamięć! Bo widzisz, jest tylko jedna rzecz, o której Bendy nigdy nie wiedział: był tu tylko dla swego początku... on nigdy tego nie widział: końca.

Dialog

Oryginał:

Henry? So soon? I didn`t expect you for another hour yet. Now you`re trying to impress me. But i know, know... you have questions. You always do!The only important question is this: Who we are, Henry? I thought I knew who I am, but... the success starved me. Nothing left but lines on a page. In the end, we followed two different roads of our own making. You, a lovely family... me... a crooked empire. And my road burned. I let our creations become my life. The truth is, you were always so good at pushing, old friend... pushing me to do the right thing. You schould push me a little harder. Henry. Come visit the old workshop... there`s something I want to show you.
Tłumaczenie:
Henry? Co tak wcześnie? Spodziewałem się, że przyjdziesz gdzieś za godzinę. Teraz próbujesz mi zaimponować. Ale wiem, wiem... masz wiele pytań. Zresztą, tak jak zawsze! Jedyne ważne pytanie brzmi tak: Kim my jesteśmy, Henry? Wydawało mi się, że wiem, kim jestem, ale... sukces mnie zaślepił. Nie zostało nic poza liniami a kartce papieru. W końcu podążyliśmy dwoma innymi drogami. Ty, kochająca rodzina... ja... pokręcone imperium. Moja droga spłonęła. Pozwoliłem naszej twórczości stać się moim życiem. Prawda jest taka, że zawsze byłeś dobry w popychaniu, mój przyjacielu... w popychaniu mnie do robienia dobrych rzeczy. Powinieneś popychać mnie trochę bardziej. Henry. Wpadnij odwiedzić stary warsztat... jest tu coś, co chciałbym ci pokazać.

Borys - ikona Ciekawostki

  • Joey ma tendencję do zdrabniania imion, czym wprawia w irytację Bertruma. Nawet "Joey" jest tylko nieformalną wersją imienia "Joseph" lub "Joel"
  • Nazwisko Drew tłumaczy się jako przeszła forma czasownika "rysować"
  • Imię Joey może nawiązywać do słowa "joey", którym slangowo określa się nierozgarniętą, nierozsądną osobę
  • Pod koniec drugiej kasety mówi do kogoś, żeby zakończył nagrywanie. Raczej zwraca się do samego siebie, ale istnieje też możliwość, że kieruje to do drugiej osoby. Biorąc pod uwagę, że położenie kaset zazwyczaj nie jest przypadkowe, można uznać, że najprawdopodobniej "drugą osobą" jest Norman
  • W Rozdziale 5 występuje błąd w jego dialogu: "ja" jest zapisane jako "i"

ButchersGangPoster Galeria

JoeyDrew3
JoeyDrew4
Postacie
Kreskówki
BendyBoris The WolfAlice AngelCharleyBarleyEdgar
Ludzie
Joey DrewHenry SteinWally FranksThomas ConnorSammy LawrenceJack FainSusie CampbellNorman PolkShawn FlynnAllison PendleGrant CohenLindaBertrum PiedmontLacie Benton
Atramentowi
Atramentowe Trio: Ink Bendy/BestiaUpadła AliceBoris Tyran

Poszukiwacze: PoszukiwaczOpuchły PoszukiwaczOpuchły JackPoszukiwacz GórnikWielki PoszukiwaczGigantyczny PoszukiwaczPoszukiwacz Sammy
Gang Rzeźników: RurarzWędkarzMłotkarz
Pozostali: BorisSammyProjektatorBertrumStraceńcyTomAllison AngelŁapaGrant

Niezaklasyfikowani
TheMeatly (Easter Egg)"Zabłąkany" BendyAnimatronik Bendy'ego
Niekanoniczni
Bendy in the Nightmare Run: Ubert GumaPuszkarz z MakazłomuKufer MackowiczZofer Tuszkiewicz

Hello Bendy: Sąsiad